Fundne fugleunger i haven

Hvad gør jeg hvis jeg finder nogle fugleunger? Hvad siger Biologen? Hvad siger Loven? Hvad kan jeg gøre?

Biologen

Hvert år får foreningen henvendelse fra venlige mennesker der har fundet nogle fugleunger, som de har taget med ind i huset. Lad mig slå det fast, at det er ikke tilladt at opfostre vildfugle i fangenskab, I henhold til

Bekendtgørelse af lov om jagt og vildtforvaltning. § 6. stlk. 4.

Personligt vil jeg anbefale at man lader fugleungerne være når man finder dem.

Begrundelse

1) For det første er det et stort arbejde at opfostre vildfugleunger og resultatet er ofte at unger dør lidt efter lidt og man derfor kan diskutere om man ikke bare trækker pinen ud for ungerne.

2) For det andet så kan der være en årsag til at ungerne er smidt ud af reden – man skal huske på at evolutionen bygger på princippet, at kun de stærkeste overlever, ved at holde nogle fugleunger i live, er man måske med til at videreføre nogle gener der ikke er hensigtsmæssige.

3) For det tredje så kan det være at forældrene er i nærheden og selv klarer problemerne, f.eks. vil Solsorte unger, ofte hoppe ud af reden inden de rigtigt kan flyve og man vil se ungerne hoppe rundt på jorden og skrige efter forældrene – men dette er nu den måde som solsorten gør det.

4) For det fjerde så skal man huske på at fugleungerne får en hurtig død og indgår herefter i fødekæden; huske på at både egernunger , rovfugleunger, kattekillinger også skal have mad og de er også meget søde dyr.

5) Tænk lige over om det er for fuglens skyld eller din egen at du synes at det er synd for ungen.

§ Loven

§ 6. Med henblik på at beskytte vildtet eller regulere udnyttelsen heraf kan miljø- og energiministeren fastsætte regler om, herunder forbud mod
udsætning, indfangning og hold af vildt,
handel med og besiddelse af vildt og dele heraf og
indsamling af, handel med og besiddelse af æg fra fuglevildt.
Stk. 2 Miljø- og energiministeren kan fastsætte regler om kontrol med og registrering af hold af vildt, herunder regler om, at ministeren uden retskendelse kan lade udtage prøver af individer af bestemte vildtarter.

Stk. 3 Miljø- og energiministeren kan fastsætte regler om registrering af private ægsamlinger.

Stk. 4 Miljø- og energiministeren kan fastsætte regler om, at kun personer eller virksomheder, der af ministeren har fået autorisation hertil, må behandle og pleje tilskadekommet vildt. Der kan tillige fastsættes regler om, at autorisation kan nægtes eller tilbagekaldes.

§ 7. Med henblik på at beskytte visse fuglereder i yngletiden og opholdssteder for flagermus kan miljø- og energiministeren fastsætte regler om fældning af visse træer og forbud mod ødelæggelse af redesteder.

Stk. 2 Miljø- og energiministeren kan fastsætte regler om aflevering af vildt, der findes dødt i naturen.

§ 8. Billed- og lydoptagelser samt registrering og iagttagelse ved reder og ynglepladser må ikke ske på en sådan måde, at vildtet og dets yngel forulempes.

§ 9. Mærkning af vildt må kun foretages efter tilladelse fra miljø- og energiministeren.

§ 10. Vildtarter, der ikke er fastsat jagttid for, må kun konserveres af personer eller virksomheder, der af miljø- og energiministeren har fået autorisation til erhvervsmæssig konservatorvirksomhed.

Stk. 2. Miljø- og energiministeren kan fastsætte regler om autorisationsordningen, herunder regler om, at autorisation kan nægtes eller tilbagekaldes.

§ 11. Personer, der af miljø- og energiministeren bemyndiges til at opspore og aflive nødstedt vildt, har mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til privat område.

Stk. 2. Miljø- og energiministeren kan fastsætte regler om opsporing og aflivning af nødstedt vildt.

Stk. 3. Miljø- og energiministeren kan fastsætte regler om udstedelse og tilbagekaldelse af den legitimation, der er nævnt i stk. 1.

Opfostring af fugleunger

Har man alligevel taget fugleunger med ind og det er der jo nogle der gør hvert år – Ja så skal jeg komme med nogle gode råd til hvordan man opfostre vildfugleunger.

Lidt om fuglens udvikling

Fugleunger vokser utroligt hurtigt – unger af jrodrugende fugle er næsten færdigudviklede når de klækkes, mens unger af rede eller hulrugende fugle er betydelig mindre udviklede – De fugleunger man oftes støder på i sin have er unger af rede og hulrugende fugle (Solsor, blåmejse, musvit , svaler o.lign.). For disse rederugende fugleunger gælder at de i løbet af ca. 21 dage (Blåmejse) skal gennemgå forvandlingen fra en lille helt blind og nøgen unge til en færdig udviklet og flyvefærdig fugl – Der skal derfor hentes meget føde til at dække ungernes behov f.eks. henter og fortærer et musvit par med unger mellem 20.000 og 25.000 insekter.

1. dag når ungerne er udklækkede er de nøgne og blinde – fra nu af vil forældrene komme op til 1000 gange i løbet af dagen, med mad til ungerne – da ungerne er nøgne er forældrene også nødt til ind imellem at varme ungerne. Forældrene fjerner de små eskrememt/urinstof poser som unger producerer.

4-5 dagen Ungerne er ved at danne små dunbuske og vejer ca. 4-5 gange fødselsvægten, i løbet af endnu en eller to dage fremkommer der små stive fjerposer hvorfra dækfjerdene senere dannes.

2 uger, efter to uger er ungerne næsten helt fjerdækkede, øjne er åbne og farvetegningerne er tydelige.

3. uger Efter ca. 21 dage er fugleungerne parate til at forlade reden , de vil endnu et stykke tid blive fodret af forældrene, men det vil ske uden for reden – fodre man sine fugle om sommeren så kan man se at forældrefuglene kommer flyvende sammen med ungerne hen til foderbrædtet – ungerne vil side på grene rundt om foderbrædtet mens forældrene vil flyve frem og tilbage mellem unger og foderbrædt med mad til ungerne.

Tidstabellen kan variere lidt fra art til art.

Lidt om opfostring af fugleunger

Har man taget en fugleunge med ind, ja ! – så er man også nød til at tage konsekvensen af sin handling – det betyder at man skal være parat til at fodre ungerne hver 2. time døgnet rundt – at fjerne eskrement/urin poser fra ungerne 2. time – man skal også være parat til aflive ungerne hvis de ikke klarer sig godt nok eller bliver syge – med andre ord man har påtaget sig et ansvar og en stor opgave.

Fugleungen skal holdes varm , en infrarød varmelampe er god til at give ungen de fornødne varme – ungen skal holdes i en lille og lun æske, den må ikke få alt for meget plads at røre sig på, men gerne lidt halm, uld eller andet isolerende i æsken/kassen . Ungen skal have mad hver anden time døgnet rundt og man skal huske at fjerne eskrement/urinstof posen som ungen producerer hver gang den får mad, ofte vil ungen ligesom løfte halen lidt når der kommer en ny pose -brug en pincet til at fjerne posen.

Som føde bør man forsøge med en mos af kogtvand og beostærblanding eventuelt med lidt æggeblomme iblandet – brug en engangsprøjte (uden nål) til at fodre ungen – når ungen bliver lidt ældre kan man, hvis det er en insektædende fugl, fodre med regnormestykker/bananfluer o.lign.

Når ungen er ca. 21 dage gammel,skal man lære den at finde sig mad selv – læg føden i en skål i burets bund og lad ungen sidde og se dig sugeføden op i sprøjten eller se dig tage regnormene op fra gulvet i buret – ungen vil efter nogle dage selv begynde at hente føden selv.

Har man en primært frøædende fugleunge, så lav noget groft grød til ungen, istedet for beostærmosen.

Husk altid at give ungen noget vand vha. af engangsprøjten.

Når ungen selv kan spise fra burets bund – så er det på tide at slippe fuglen ud – lav en kasse i stil med en rødhalsekasse og sæt den op nær foderbrædtet i haven, sæt ungen ind i kassen og læg foder på foderbrædtet – opserver om ungen kommer og spiser – herefter minsker du lidt efter lidt mængden af foder på foderbrædtet og undgå enhver kontakt med ungen – husk på at fuglen er en vildfugl – det var jo ikke for din skyld at fuglen kom ind i huset – men det var for fuglens skyld. Glæd dig derfor hellere over, at du hermed fik en indsigt i en lille fugls første leveuger – en indsigt der ikke er mange forundt.